حماسه دفاع مقدس با هیچ قلمی بیان نمی شود
کامران شرفشاهی مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر گفت: قطعا بیان حماسه دفاع مقدس،با هیچ قلمی بیان نخواهد شد که این بیانگر عظمت این حماسه و جلوه های گوناگون آن است.