حمایت از کالای ایرانی زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور
امام جمعه موقت بیرجند گفت : حمایت از کالای ایرانی زمینه اشغال جوانان و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می کند.