حملات سنگین موشکی مقاومت فلسطین به شهرک‌های صهیونیست نشین
حملات موشکی مقاومت فلسطین همه شهرک‌های صهیونیست نشین و مواضع ارتش اشغالگر اسرائیل نزدیک مرز غزه را فرا گرفته است.