حمله افراد مسلح به خودروی شبکه تلویزیونی العراقیه
افراد مسلح ناشناس به خودرو شبکه تلویزیونی العراقیه در کرکوک حمله کردند.