حکمت مرگ در بلایای طبیعی چیست؟
بپذیریم كه “الخیر فی ما وقع” یعنى همیشه تقدیر خداوند بهترین گزینه براى بندگانش است، باید بپذیریم كه لحظه مرگ هر كس بهترین وقتى است كه براى او قابل تصور است.