حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه شایسته عمل نکرده است


حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه شایسته عمل نکرده است

معاون دوم ریاست وستری می‌گوید که حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه‌ای که لازم و شایسته است عمل نکرده و بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی امآنلاین کشور در نابسامانی‌های فرهنگی و فقر فکری ریشه دارند.

به گزارش نویسنده وستر؛ سرور دانش معاون دوم ریاست وستری که امآنلاین دوشنبه (۴ سرطان) در مراسم معرفی حسینه صافی به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل صحبت می‌کرد،‌ از کارکردهای حکومت در بخش فرهنگی انتقاد کرد.

آقای دانش به بخشی از کاستی‌های موجود در عرصه فرهنگی اشاره کرده گفت:”ما به پدیده‌های فرهنگی آنچنان‌که باید؛ اولویت قایل نشده‌ایم و اهمیت آن را برای سرنوشت جمعی وحیات ملی خود درست درک نکرده‌ایم.”

استاد دانش، حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، اطلاعات، نشرات، توریزم و جوانان را از محورهای اساسی مکلفیت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کرده افزود که خوشبختانه به لحاظ قانونی گام‌های ارزشمندی دراین زمینه‌ها برداشته شده است؛ اما در عرصه عمل ناکامی‌های زیادی داشته‌ایم. وی علاوه کرد که دولت در تطبیق قوانین و پالیسی‌ها نیز موفق نبوده است.

معاون دوم رییس وستر از نقش مردم و سکتور خصوصی در خلق فرهنگ، اندیشه، هنر، ادبیات و رسانه‌گری تمجید کرده گفت:”دولت بدون شک در این عرصه آنچنان که لازم و شایسته است عمل نکرده است.” وی افزود که بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ما امآنلاینه در نابسامانی‌های فرهنگی و فقر فکری ریشه دارند.

آقای دانش با برشمردن مسوولیت‌های کاری وزارت فرهنگ که بخش‌های فرهنگ سازی،  تقویت زبان‌های ملی، حفاظت از آبدات تاریخی، حمایت از آزادی بیان و تنظیم کارکرد رسانه های آزاد و تقویت صنعت جهانگردی را شامل می‌شود، گفت که این وزارت در هیچ یکی از بخش‌های یاد شده نتوانسته کارکرد قابل توجهی انجام دهد.

وی با اشاره به وضعیت زبان‌های ملی و تخریب آثار و آبدات تاریخی گفت که این وزارت و مردم افغانستان صرفا تماشاگر تخریب آثار مادی و معنوی افغانستان در سالیان اخیر بوده است.

وی به طور نمونه از ناکامی وزارت فرهنگ در بازسازی مجسمه بودای بامیان که دو دهه پیش به دست گروه طالبان تخریب شد، با توجه با سرازیری هزینه‌های هنگفت مالی واعلام آمادگی بسیاری از کشورها برای مرمت این مجسمه، یاد آوری کرد.

آقای دانش گفت که این وزارت آثاری گرانبهای باستانی را که در چندین ولایت افغانستان ظرفیت مناسبی برای گسترش صنعت جهانگردی ایجاد کرده، مرمت و حفاظت نتوانسته، حتی یک فرهنگ سرای تقویت زبان‌های ملی ایجاد نکرده و با توجه با ظرفیت اکادمیک موجود در کشور در بخش فرهنگی، گام‌های که لازم بود در این بخش برداشته شود برنداشته است.

معاون دوم ریاست وستری رشد افراطیت و وجود نفاق گسترده، قومی، سمتی و زبانی میان مردم را از نشانه‌های روشن کارکرد ضعیف وزارت فرهنگ دانسته از رهبری جدید این وزارت خواست که در این بخش‌ها توجه جدی کند.

در همین حال حسینه صافی سرپرست جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم تعهد سپرد که تغییرات اساسی در کارکرد این وزارت به وجود خواهد آورد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر

 

حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه شایسته عمل نکرده است


حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه شایسته عمل نکرده است

معاون دوم ریاست وستری می‌گوید که حکومت در بخش فرهنگ‌سازی به گونه‌ای که لازم و شایسته است عمل نکرده و بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی امآنلاین کشور در نابسامانی‌های فرهنگی و فقر فکری ریشه دارند.

به گزارش نویسنده وستر؛ سرور دانش معاون دوم ریاست وستری که امآنلاین دوشنبه (۴ سرطان) در مراسم معرفی حسینه صافی به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل صحبت می‌کرد،‌ از کارکردهای حکومت در بخش فرهنگی انتقاد کرد.

آقای دانش به بخشی از کاستی‌های موجود در عرصه فرهنگی اشاره کرده گفت:”ما به پدیده‌های فرهنگی آنچنان‌که باید؛ اولویت قایل نشده‌ایم و اهمیت آن را برای سرنوشت جمعی وحیات ملی خود درست درک نکرده‌ایم.”

استاد دانش، حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، اطلاعات، نشرات، توریزم و جوانان را از محورهای اساسی مکلفیت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کرده افزود که خوشبختانه به لحاظ قانونی گام‌های ارزشمندی دراین زمینه‌ها برداشته شده است؛ اما در عرصه عمل ناکامی‌های زیادی داشته‌ایم. وی علاوه کرد که دولت در تطبیق قوانین و پالیسی‌ها نیز موفق نبوده است.

معاون دوم رییس وستر از نقش مردم و سکتور خصوصی در خلق فرهنگ، اندیشه، هنر، ادبیات و رسانه‌گری تمجید کرده گفت:”دولت بدون شک در این عرصه آنچنان که لازم و شایسته است عمل نکرده است.” وی افزود که بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ما امآنلاینه در نابسامانی‌های فرهنگی و فقر فکری ریشه دارند.

آقای دانش با برشمردن مسوولیت‌های کاری وزارت فرهنگ که بخش‌های فرهنگ سازی،  تقویت زبان‌های ملی، حفاظت از آبدات تاریخی، حمایت از آزادی بیان و تنظیم کارکرد رسانه های آزاد و تقویت صنعت جهانگردی را شامل می‌شود، گفت که این وزارت در هیچ یکی از بخش‌های یاد شده نتوانسته کارکرد قابل توجهی انجام دهد.

وی با اشاره به وضعیت زبان‌های ملی و تخریب آثار و آبدات تاریخی گفت که این وزارت و مردم افغانستان صرفا تماشاگر تخریب آثار مادی و معنوی افغانستان در سالیان اخیر بوده است.

وی به طور نمونه از ناکامی وزارت فرهنگ در بازسازی مجسمه بودای بامیان که دو دهه پیش به دست گروه طالبان تخریب شد، با توجه با سرازیری هزینه‌های هنگفت مالی واعلام آمادگی بسیاری از کشورها برای مرمت این مجسمه، یاد آوری کرد.

آقای دانش گفت که این وزارت آثاری گرانبهای باستانی را که در چندین ولایت افغانستان ظرفیت مناسبی برای گسترش صنعت جهانگردی ایجاد کرده، مرمت و حفاظت نتوانسته، حتی یک فرهنگ سرای تقویت زبان‌های ملی ایجاد نکرده و با توجه با ظرفیت اکادمیک موجود در کشور در بخش فرهنگی، گام‌های که لازم بود در این بخش برداشته شود برنداشته است.

معاون دوم ریاست وستری رشد افراطیت و وجود نفاق گسترده، قومی، سمتی و زبانی میان مردم را از نشانه‌های روشن کارکرد ضعیف وزارت فرهنگ دانسته از رهبری جدید این وزارت خواست که در این بخش‌ها توجه جدی کند.

در همین حال حسینه صافی سرپرست جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم تعهد سپرد که تغییرات اساسی در کارکرد این وزارت به وجود خواهد آورد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر