خاطرات سفر مجتبی رحماندوست در یک کتاب
کتاب «عبور از مسکو و پکن» اثر مجتبی رحماندوست از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.