خرامه؛شهر خورشید و ماه در استان فارس+تصاویر
شهری در ۷۵کیلومتری شرق شهر شیراز قرار دارد که با نام خرامه شناخته می شود.