خریدو فروش مجوز نانوایی تخلف است
استاندار گلستان گفت: کسانی که مجوز نانوایی را خرید و فروش می‌کنند تخلف است و شناسایی می‌شوند.