خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
سیف گفت:با وجود کاهش ۲۶ درصدی در سال جاری،میزان حرید تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته است.