خطری مرگبار در کمین آقایان سفیدپوست پُرخواب!
نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد خطری جدی مردان سفیدپوستی که بیش از ۹ ساعت در شب می‌خوابند را تهدید می کند.