خطری پنهان که در کمین افراد افسرده نشسته است!
تحقیق جدید نشان می‌دهد افسردگی علاوه بر تاثیر بر خلق و خو، خطر پنهانی دیگری را به دنبال دارد.