خلبانان تا ۶۵ سالگی مجاز به پرواز هستند
جعفرزاده گفت: سازمان هواپیمایی در تمامی سطوح مديريتی و کارشناسی بازنشسته ای که مشمول بخش نامه اخير باشد، ندارد.