دادگاه بین‌المللی به بازداشت غیرقانونی یک مقام لبنانی اذعان کرد
رئیس دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان به غیرقانونی بودن بازداشت سرلشکر جمیل السید، مدیرکل سابق امنیت عمومی این کشور، اعتراف کرد.