داروی نانویی جدید که به کمک نوزادان و کودکان می‌آید
یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به ساخت داروی نانویی جدید برای درمان بیماری پوستی نوزادان شده است.