دارو موثر  برای رفع مشکلات خواب
قرص زولپیدم به گروه داروهای خواب آور و آرام بخش مربوط می شود و بر روی مغز تاثیر می گذارد.