داستان ادامه‌دار ضمانت‌های «من درآوردی» بانک مسکن!
با وجود وعده مدیرعامل بانک مسکن برای تسهیل دو هفته‌ای پرداخت وام در دیماه سال گذشته پس از ۶ ماه مطالبه ضمانت‌های من‌درآوری برخی شعب همچنان ادامه دارد.