داشتن جامعه با نشاط مستلزم توجه ویژه به بانوان است
رییس شورای اسلامی شهر بهارستان گفت: داشتن جامعه با نشاط مستلزم توجه ویژه به بانوان است.