داعشيان خارجى در جوزجان زنان را آموزش نظامى مى‌دهند


داعشيان خارجى در جوزجان زنان را آموزش نظامى مى‌دهند

سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی درزاب مى‌گويد که شمارى از تروریستان خارجی در ولسوالی درزاب اين ولايت، برخى زنان را به صفوف گروه داعش جذب کرده و آنها را آموزش نظامی مى‌دهند.

به گزارش نویسنده وستر؛ امان الله سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی درزاب به نویسنده پژواک گفته که دستکم ۲۰ تروریست خارجی که عضویت گروه داعش را دارند، برای زنان آموزش نظامی می‌دهند.

وی تصريح نموده که قراراطلاعات واصله، هرگروپ شامل شصت تن از زنان است که در قرای مُغل و سردره، مصروف فراگيری آموزش‌های نظامی اند .

او به اين نکته نيز اشاره کرد که  گروپ ٢٠ نفرى از مشاورين خارجى، به تازگی از ولايت ننگرهار به ولسوالی درزاب ولايت جوزجان آمده اند، که بيشتر مسایل دينی و نظامی را به زنان آموزش مى دهند و فعاليت آنها از مدت ها به اينسو آغاز گرديده و درهفته دو بار، زنان را در يک محله گرد آورده به آنها آموزش‌های نظامی می‌دهند.

اما محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان “ضمن تاييد وخامت اوضاع امنيتی در ولسوالی درزاب گفت که حداقل هشتاد در صد مناطق ولسوالی درزاب، زير تهديد نيرو های داعش قرار دارد.

وی از آموزش نظامی زنان توسط گروه داعش، ابراز بی اطلاعی کرده گفت  که داعشيان قبلا اطفال زير سن را برای جنگ آماده مى کردند و به آنها مسايل جنگی را مى آموختند؛ اما اينکه آنها در اين اواخر اقدام به  آموزش زنان برای ادامه جنگ نموده باشند، از آن اطلاع ندارد.

وی به اين نکته نيز اشاره کرد که افراد گروه داعش، تلاش دارند تا با دعوت اتباع خارجی در اين منطقه بر تعداد افراد شان بيفزايند.

در اين حال، يک باشنده ولسوالی درزاب، به اسم مستعار سيد مکرم  به پژواک گفته با آنکه افراد گروه داعش، در اين اواخر ضربات سنگينی را متقبل شده اند؛ اما هنوز هم در ولسوالی قوش تپه و درزاب فعاليت دارند.

اين باشنده درزاب افزوده که  صرف در ولسوالی قوش تپه، فعاليت افراد اين گروه کاهش يافته؛ اما  در ولسوالی درزاب، داعشيان به شکل گسترده فعاليت  مى کنند .

اما سمونوال عبدالحفيظ خاشی آمر امنيت فرماندهی امنيه ولايت جوزجان گفت که  داعشيان در ولسوالی قوش تپه و درزاب، فعاليت دارند و برخی اساتيد خارجی نيز آنها را همراهی مى کند .

وی تصريح کرد با آنکه برخی از نظاميان خارجی آنها در بمباردمان اخيرنيرو های قوای هوايی کشته شده اند؛ اما حدود بيست نفرخارجی هنوز در ترکيب اين گروه فعاليت دارند.

وی نيز در مورد فعاليت استادان خارجی در ترکيب گروه داعش برای تربيه زنان و آماده ساختن آنها براى جنگ ابراز بی اطلاعی کرد.

آمر امنيت فرماندهی امنيه ولايت جوزجان؛ اما گفت که داعشيان، برخی نوجوانان زير سن را برای مسايل جنگی آماده مى سازند که از آن، اطلاعات دقيق در دست است.

ولسوالی درزاب در ١٠٥ کيلومتری غرب شهر شبرغان موقعيت دارد، که قسمت های زياد آن زير کنترول گروه داعش است.

نویسنده وستر- کابل