داعش در افغانستان و بریتانیا باهم پیوند دارندوزیر دفاع بریتانیا می‌گوید که گروه داعش مستقر در افغانستان با گروه‌های هراس افگن در بریتانیا در ارتباط است.

به گزارش نویسنده وستر؛ گاون ویلیام‌سن وزیر دفاع بریتانیا هنگام بازدید از نیروهای بریتانیایی در ولایت بلخ، گفته است که شواهدی وجود دارد که گروه داعش در افغانستان با گروه‌های تروریستی نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام اروپا ارتباط دارد.

آقای ویلیامسن، این مساله را تهدید واقعی برای امنیت بریتانیا خوانده و بر مبارزه جدی سربازان کشورش با گروه های هراس افگن در افغانستان تاکید کرده است.

این در حالی است که ۴۴۰ سرباز بریتانیایی به تازه‌گی به افغانستان رسیده اند و در مبارزه با هراس افگنی نیروهای امنیتی افغانستان را همکاری خواهند کرد.

هم اکنون ۱۱۰۰ نظامی بریتانیایی به اضافه ۴۴۰ سرباز تازه نفس، در ولایت های هلمند و بلخ افغانستان حضور دارند. نویسنده وستر- کابل