دامغانی ها صاحب کارخانه بزرگ تراکتورسازی می شوند/پسته دامغان یکی از محصولات استراتژیک ایران در دنیا
دامغانی ها صاحب کارخانه بزرگ تراکتورسازی می شوند/پسته دامغان یکی از محصولات استراتژیک ایران در دنیا