دانشجوی مبارزی که ماموران نمی‌توانستند او را دستگیر کنند
لبخندی زدو گفت: تیز و چابک بودم و هیچگاه ماموران نتوانستند مرا دستگیر کنند.