دانشگاه ها در خصوص مسائل حقوقی مهارت عملی و حرفه ای ندارند
ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت:دانشگاه های منطقه در خصوص موضوعات و مسائل حقوقی که با آن مواجه هستندمهارت عملی و حرفه ای ندارند.