داور سرشناس انگلیسی به دادگاه احضار شد!
کلاتنبرگ، داور سرشناس انگلیسی از سوی دادستان کل عربستان به دادگاه احضار شد.