درآمد خراسان شمالی ۷۰ درصد درآمد میانگین کشوری
استاندار خراسان شمالی گفت: درآمد خراسان شمالی، ۷۰ درصد درآمد میانگین کشوری است.