درخشش نونهالان خراسانی درمسابقات کشتی آزاد کشوری
کشتی گیران نونهال خراسانی، ۲ مدال کشوری کشتی آزاد به دست آوردند .