درخشش وزنه بردار بابلسری در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور
وزنه بردار بابلسری به عنوان نخست مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان ۱۶ و ۱۷ سال کشور رسید.