در برخورد با آسیب های اجتماعی نباید به صورت مُسَکّن رفتار کرد
استادار اصفهان گفت : اثرات آسیب های اجتماعی در جامعه باید به طور جامع و کامل دیده شود و نباید به صورت مسکن با آن برخورد کرد.