دستگیری اعضای شبکه نفوذی وابسته به انگلیس مرتبط با فتنه و انحرافاعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس که با عناصری از جریان فتنه و جریان انحرافی مرتبط بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.