دستگیری شکارچی حرفه ای در شهرستان درگز
رئیس پارک ملی تندوره درگز گفت: یک شکارچی حرفه ای که اقدام به شکار غیر مجاز در مناطق آزاد نموده بود در یکی از روستاهای درگز دستگیر شد.