دستگیری کارکنان شهرداری زابل به اتهام اخاذی و دریافت رشوه
دو نفر از نیرو‌های اجرائیات شهرداری زابل به اتهام اخاذی و دریافت رشوه دستگیر شدند.