دعوای ببر و شیر حین اجرای نمایش در سیرک + فیلم
اجرای نمایش با حیوانات وحشی در سیرک با دعوای ببر و شیر همراه شد.