دعوت از استعداد های درخشان پینگ پنگ
از استعداد های درخشان پینگ پنگ کرمانشاه دعوت می شود.