دعوت از ۴ فوتسالیست مازندرانی به اردوی تیم امید
۴ فوتسالیست مازندرانی در فهرست نفرات دعوت شده صانعی حضور دارند.