دعوت دختر کاراته‌کای اصفهانی به انتخابی تیم ملی امید
فدراسیون کاراته اسامی نفرات دعوت‌شده به مسابقات انتخابی تیم ملی امید دختران و پسران را اعلام کرد که اصفهان یک نماینده در بین دختران دارد.