دما در خوزستان افزایش می یابد
مدیرکل اداره هواشناسی خوزستان، تا اواخر هفته جاری، جو پایداری و افزایش نسبی هوا برای استان پیش بینی کرد.