ده هزار بست در وزارت امور داخله ملکی می‌شودوزرات امورداخله می‌گوید که ده هزار بست این وزارت که بیشتر نقش حمایوی را دارد، ملکی می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ وییس احمد برمک وزیر امور داخله امآنلاین شنبه ( ۴ حمل ) به همین منظور تفاهنمامه‌ی را با نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امضا کرد.

به گفته‌ آقای برمک این ده هزار بست، شامل بست‌های لوژیستیکی، مالی و تدارکارتی می‌باشد که قرار است ملکی شود.

آقای برمک گفت که این کار بر اساس پلان چهارساله وزارت امور داخله صورت گرفته و در این میان، بست‌های معنیت، ریاست، آمریت، و مدیریت‌ها نیز شامل اند.

وزیر امور داخله بیان کرد که او به منظور اصلاحات و آوردن شفافیت در زمینه ایجاد ظرفیت در وزارت امور داخله با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این تفاهم نامه را امضا می‌کند.

وزیر امور داخله می‌گوید، افرادی که در حال حاضر در این بست‌ها مصروف کار هستند، دوباره به بست‌های نظامی گماشته خواهند شد.

همزمان با این، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات داری و خدمات ملکی گفت که ملکی سازی بخش‌های اداری وزارت امور داخله، یک کار مشترک در زمینه آوردن اصلاحات در این وزارت است.

آقای نادری می‌گوید که این کار سبب می‌شود تا اعتماد شهروندان نسبت به نیروهای پولیس بالا رفته تا نیروهای امنیتی بتوانند در زمینه تطبیق قانون و ایجاد نظم اجتماعی بهتر عمل کنند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر