دوازده دفتر استانی انجمن جرم‌شناسی ایران در خراسان رضوی فعالیت می کنند
رئیس انجمن جرم‌شناسی ایران گفت: دوازده دفتر استانی انجمن جرم‌شناسی ایران در خراسان رضوی فعال شده و تا سال ۱۴۰۰ در کل استان‌های کشور دفاتر استانی این انجمن را دایر خواهیم کرد.