دونعمتی که انسان ارزش آنها را نمی‌داند کدامند؟حدیث امام علی(ع) درباره نعمت‌هایی که انسان ارزش آنها را نمی داندرا در اینجا بخوانید.