دو سامانه بارشی وارد استان بوشهر می‌شود
از ابتدای هفته آینده دو سامانه بارشی جدید وارد استان بوشهر می‌شود.