رؤیت ماهواره جاسوسی فرازمینی ها روی ماه! +فیلم
نظریه پردازان توطئه با استناد به یک فیلم ادعا می کنند که شوالیه سیاه یا ماهوارخ جاسوسی فرازمینی ها را روی ماه مشاهده کرده اند.