رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا استعفا کرد
اسکات پریوت — رئیس آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا — از سمت خود کناره گیری کرد.