رئیس استخبارات پیشین اسرائیل افغان است


رئیس استخبارات پیشین اسرائیل افغان است

کدمی یعقوب، سیاستمدار و رئییس پیشین استخبارات اسرائیل در حاشیه هفتمین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو ۲۰۱۸ در گفتگو با اسپوتنیک گفت: «در اسرائیل یهودهای افغانی و ایرانی فعال هستند و آنها بسیار راحت در سرزمین نیاکان شان زندگی می کنند».
یعقوب کدمی یادآور شد که رئیس استخبارات پیشین اسرائیل یهود افغانی بود. وی در ادامه افزود: «یهودهای افغانی در اسرائیل خود را بسیار راحت حس می کنند و یک تعداد شان در عرصه های مختلف چون تجارت، سیاست و غیره به موفقیتهای نایل آمده اند. یک تعدا آنها حتی فکر هم نمی کنند که از افغانستان هستند، آنها مصروف زندگی آرام خود هستند. مثلاً والدین لوی درستیز قوای مسلح اسرائیل از ایران است. او حتی تصور هم نمی کرد که ایرانی است. یکی از والدین سرقوماندان قوای هوائی اسرائیل نیز از ایران می باشد».