رئیس جنبش لیکود هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد
رئیس جنبش لیکود شاخه آفریقای جنوبی که یک یهودی طرفدار اسرائیل بود در ژوهانسبورگ هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.