رازهای پوتین بر ملا شد


رازهای پوتین بر ملا شد

گرانترین پروژه های ۲۰۲۴-۲۰۱۸ برنامه ضد سرطان، تأمین بخش دولتی و مکاتب ، شبکه های ارتباط دیجیتالی، تعمیر جاده ها و «دولت دیجیتالی» خواهد بود.
مهمترین نکته در پروژه های جدید پوتین — مبارزه با بیماری های سرطانی است. بودجه قابل توجهی برای  ساخت مکاتب به فناوری دیجیتالی در رشته آموزش و پرورش اختصاص داده خواهد شد.
یکی دیگر از نکات مهم در رشته دموگرافی- ساخت کودکستان است.  جاده سازی ۱۳۳ میلیارد روبل اضافی در سال برای تعمیر جاده ها در ۶۸ شهر بزرگ روسیه دریافت خواهد کرد. در پروژه زیست محیطی، مقدار زیادی از سرمایه تخصیص داده شده به  این رشته، صرف  حل و فصل مسأله فضولات و آشغال خواهد شد — ۲۵-۲۰ میلیارد روبل در سال.
بخش اصلی هزینه های پروژه ملی «دیجیتالی» — ۱۵۸ میلیارد روبل اضافی- در ارتباطات دیجیتالی برای بخش دولتی، مکاتب ، شفاخانه ها  برای ساختار های دولتی صرف خواهد شد.