راز موفقیت امام صادق (ع) چه بود؟
یک کارشناس مهدویت درباره رمز موفقیت امام صادق (ع) توضیحاتی ارائه داد.