راهپیمایی ضد استکباری مردم استان کرمان همگام با دیگر هموطنان
مردم استان کرمان همگام با دیگر هموطنان با حضور در راهپیمایی ضد استکباری ،وحدت وایستادگی خود در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.