راه‌های رسیدن به مقام طی الارض / بررسی طی الارض در قرآن و غرب
سفر انسان در یک چشم برهم زدن و در یک لحظه از جایی به جایی دیگر را طی الارض می‌گویند.