راه اندازی دومین خانه بوم گردی ریگان
فرماندار ریگان از راه اندازی خانه بوم گردی در حاشیه جاده ترانزیت ریگان چابهار نیوز داد.