راه اندازی سامانه بین المللی نظام ثبت اطلاعات بیماران در بیمارستان نمازی
نخستین سامانه بین المللی نظام ثبت اطلاعات بیماران بخش‌های بستری مراقبت‌های ویژه به عنوان خدمتی نوین در عرصه سلامت، در بیمارستان نمازی راه اندازی شد.